Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van de CuMa Roosendaal (Culturele Manifestatie Roosendaal), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde gegevens (de “Informatie”).

Doel

De website van de CuMa Roosendaal is bedoeld om te informeren over de organisatie van de CuMa Roosendaal en het programma. Via de website wordt ook de mogelijkheid geboden om aan te melden voor de CuMa en contact op te nemen met de organisatoren.

Informatie en aansprakelijkheid

De website van de CuMa Roosendaal wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan niet gegarandeerd worden dat de website en de daarop gepubliceerde informatie steeds volledig, juist of actueel is. De informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal kan er niet voor instaan dat de informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.
Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal.

Informatie van derden

De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de informatie berusten bij Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal of haar licentiegevers. Behalve waar anders aangegeven op de website of in de Informatie, mag u de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van de website of de informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen

Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 16 mei 2022. Mocht u op deze website informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken we u dit te melden.